Teknofobiklik ve Kişilik Alttipleri: Güney Afrika Üniversitesi Öğrencileri Örneği

L. M. Anthony, M. C. Clarke, S. J. Anderson, (2000)

Çalışma bilgisayar ve psikoloji  bölümlerinde 1. s ınıfa kayıtlı 176 Güney Afrika Üniversitesi öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Teknolojiye karşı negatif bir tutum olarak tanımlanan teknofobi Rossen ve Weil’s "Teknofobi Ölçeği"  kullanılarak değerlendirilmiştir. Teknofobi düzeyi 5 boyutta (nevrotiklik, dışadönüklük, açıklık, uygunluk, görev bilinci olarak) ilişkilendirilerek analizler yapılmıştır.

Sonuçlar teknofobi ve nevrotiklik arasında pozitif korelasyon gösterirken, teknofobi ile dışadönüklük arasında ters korelasyon göstermektedir.  

Teknofobi ile bilgisayar deneyimi ters oranda ilişkili ve yaş ile zayıf ilişkilidir.
Son olarak teknofobik davranışlar ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.